Riksförbundet Svensk Trädgårds Zon-karta

Svensk Trädgårds zonkarta - en vägledning för växtval
Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter,
buskar och träd. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i
vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de
kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså
vara. Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora
sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens
närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man
kommer.
Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som
egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma.
Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar.
Läs mer om zonkartan på www.tradgard.org

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige t ex komma att innebära mildare
vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i
trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.